Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 22/8 đến ngày 28/8)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(từ ngày 22/8 đến ngày 28/8)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

22/8

           
13:30 17:00 Hop trực tuyến về Xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật  Cục trưởng, phòng KHTC Lãnh đạo trung tâm, phòng Kiểm nghiệm, kế toán( Thương, Huyền) Họp trực tuyến
Thứ Ba

23/8

           
     

 

     
Thứ tư

24/8

     

 

     
     

 

     
Thứ năm

25/8

08:30 10:00  Đối thoại quý III giữa toàn thể công đoàn viên với Lãnh đạo Trung tâm Bí thư, BCH CĐ Toàn thể nhân viên Trung tâm Trung tâm RETAQ Gia Lâm
10:00 11:30 – Họp giao ban dự án Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Thái Long, Tuấn Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

26/8

09:00 11:30  

Làm việc với Hiệp hội nước mắm truyền thống

  A. Ninh, P. CL, P.KNKC Hiệp hội nước mắm
08:00    

– Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000

Anh Yên, Anh Bản Anh Yên, Anh Bản Hàm Yên, Tuyên Quang
Thứ bảy

27/8

08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên, Anh Bản Anh Yên, Anh Bản Hàm Yên, Tuyên Quang
           
Chủ Nhật

28/8