Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký dịch vụ Tư vấn Lĩnh vực phân tích, truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm xin liên hệ theo biểu mẫu dưới đây
  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

  Triển khai các hoạt động về điều tra, truy xuất nguồn gốc, xác định các mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản.
  Tư vấn các giải pháp cho việc ngăn ngừa, giảm thiểu các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm.
  Dịch vụ truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm( xây dựng các pano, áp phích, phóng sự,…).

   

  Trung tâm retaq tin tưởng sẽ đem lại các dịch vụ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và các đối tác trong và ngoài nước