Video clip

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (gọi tắt là RETAQ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
RETAQ là đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm chứng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và môi trường.

Xem thêm…