Chức năng nhiệm vụ phòng Hành chính – Tổng hợp

1. Đề xuất, xây dựng/tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, các qui định, quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực được phân công.
2. Công tác tổ chức nhân sự:
a) Xây dựng kế hoạch biên chế, tổ chức quản lý và sử dụng biên chế được giao của Trung tâm.
b) Tổ chức quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động (tuyển dụng, sử dụng, phân công, luân chuyển; qui hoạch; bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá hàng năm; khen thưởng, kỷ luật; nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch; các chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thôi việc, hưu trí và các chế độ khác có liên quan…) theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.
d) Thực hiện lập hồ sơ, lưu giữ và quản lý hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
e) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan theo quy định.
3. Công tác kế toán, tài chính
a) Tổ chức hạch toán kế toán đơn vị dự toán cấp III theo quy định.
b) Xây dựng dự toán thu – chi trung hạn và hàng năm; chủ trì, hướng dẫn các phòng xây dựng, điều chỉnh dự toán; thẩm tra, trình duyệt dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi, các chương trình, dự án…
c) Thực hiện thu, chi, quản lý, sử dụng, công khai dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí (phí lệ phí, các nhiệm vụ chi, các chương trình, dự án, hoạt động dịch vụ,…) theo đúng quy định của pháp luật.
d) Đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kế toán tài chính.
4. Công tác hành chính, tổng hợp
a) Thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; giám sát và kiểm tra việc thực hiện.
b) Đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trung tâm.
c) Thực hiện công tác cải cách hành chính của Trung tâm.
d) Chứng nhận sao y bản chính, sao lục nguyên văn, trích sao tại Trung tâm; xác nhận cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Trung tâm; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các sự vụ hành chính.
e) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Trung tâm và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
g) Đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành của Cục, Trung tâm.
h) Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức, cá nhân cố liên quan về việc cung ứng các dịch vụ công thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Tiếp nhận mẫu phân tích (do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến hoặc phòng chuyên môn gửi về), mã hoá và bàn giao mẫu cho Phòng kiểm nghiệm Kiểm chứng để phân tích; tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm, giải mã mẫu, rà soát, đối chiếu, kết luận sự đáp ứng của kết quả với các định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các qui định có liên quan để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.
k) Tiếp nhận kết quả đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.
5. Công tác quản trị
a) Xây dựng kế hoạch, thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc, hoạt động của Trung tâm.
b) Đề xuất xây dựng, vận hành, duy trì và quản lý trang thông tin điện tử, cơ sở hạ tầng thông tin (các thiết bị mạng, đường truyền Internet, máy chủ…) và các phần mềm (cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống, các phần mềm ứng dụng) phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
c) Triển khai các thủ tục xin cấp phép xây dựng, đầu tư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng,… đối với các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm theo phân công.
d) Tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn đấu thầu đầu tư, mua sắm thiết bị, hoá chất/môi trường dùng cho hoạt động kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản.
e) Thực hiện công tác thường trực bảo vệ, chấm công lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, lễ tân khánh tiết, phục vụ, vệ sinh cơ quan bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương an toàn, vệ sinh môi trường tại Trung tâm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ khu vực.
6. Quản lý cán bộ, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.