Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký dịch vụ Tư vấn Lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm xin liên hệ theo biểu mẫu dưới đây
  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

  Xây dựng, triển khai các chương trình giám sát sản phẩm thực phẩm trên thị trường (lấy mẫu, kiểm nghiệm, lập báo cáo).
  Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, nguyên tắc HACCP trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
  Tư vấn về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản( cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở thu mua/ sơ chế/ giết mổ, nơi bày bán sản phẩm).
  Tư vấn, hỗ trợ công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm thực phẩm.
  Xây dựng tiêu chuẩn cơ sơ, quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
  Tư vấn, lập hồ sơ các sản phẩm thực phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
  Tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ cấp mã vùng nuôi, trồng.
  Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.
  Xác thực nguồn gốc sản phẩm. Đánh giá, xác thực sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.
  Triển khai các hoạt động về xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cho sản phẩm thực phẩm.
  Tổ chức các hội nghị, hội thảo… về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm.
  Triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, các chương trình, dự án nghiên cứu hoặc sản xuất,… trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm.

  Trung tâm RETAQ tin tưởng sẽ đem lại các dịch vụ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và các đối tác trong và ngoài nước