Lịch công tác tuần 33( từ ngày 15/8 đến ngày 21/8)

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 15/8

09:00

13:00

11:00

15:00

-Họp dự án với Jica Giám đốc Lãnh đạo trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ Ba

16/8

09:00

14:00

12:00

17:00

-Họp dự án với Jica Giám đốc Lãnh đạo trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           

Thứ tư

17/8

09:00

14:00

11:30

17:00

-Họp dự án với Jica Giám đốc Lãnh đạo trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm

Thứ năm

18/8

9:00 17:00

-Họp dự án với Jica

-Họp giao ban với nhà thầu Nhật Bản

Giám đốc Lãnh đạo trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm
             

Thứ sáu

19/8

10:00 11:30 –Họp dự án với Jica Giám đốc Lãnh đạo trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm