CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm chứng
– Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và môi trường nước, đất, không khí.
– Kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
– Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng các chỉ tiêu hóa học và sinh học.
– Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phòng kiểm nghiệm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC17025:2007.
– Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
– Tư vấn xây dựng; cải tiến và triển khai phương pháp; ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.
2. Lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
– Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, nguyên tắc HACCP trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
– Tư vấn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở thu mua/ sơ chế/ giết mổ, nơi bày bán sản phẩm).
– Tư vấn công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
– Tư vấn xây dựng và áp dụng qui phạm thực hành nuôi trồng tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ cho các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
– Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo… về lĩnh vực kiểm nghiệm kiểm chứng, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.
– Cung cấp dịch vụ triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án,… trong lĩnh vực kiểm nghiệm kiểm chứng, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.
– Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm thực phẩm.
– Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
3. Lĩnh vực phân tích, truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm
– Cung cấp dịch vụ điều tra, truy xuất nguồn gốc, xác định các mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản.
– Tư vấn các giải pháp cho việc ngăn ngừa, giảm thiểu các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm.
– Dịch vụ truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm (xây dựng các pano, áp phích, phóng sự…).