Chức năng nhiệm vụ Phòng Chất lượng

  Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

1. Nhiệm vụ về quản lý chất lượng:

a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng nông lâm thủy sản;

b) Chứng nhận an toàn dịch bệnh lô hàng thủy sản;

c) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm;

d) Lấy mẫu vật tư nông nghiệp, đất, nước, không khí và sản phẩm nông lâm thủy sản;

e) Tham gia thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng, an toàn thực phẩm.

2. Nhiệm vụ đào tạo, truyền thông và đánh giá nguy cơ.

a) Thực hiện phân tích, đánh giá nguy cơ và truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm;

c) Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm;

d) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

e) Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

f) Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ về lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện điều tra, thống kê, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định và phân công của Giám đốc Trung tâm.

3. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Trung tâm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm.