Chức năng nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục:
a) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;
b) Thực hiện phân tích, đánh giá nguy cơ và truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện kiểm nghiệm kiểm chứng các chỉ tiêu về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xử lý khi có tranh chấp về kết quả kiểm nghiệm;
d) Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, phân tích nguy cơ, truy xuất, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;
đ) Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng theo yêu cầu quản lý nhà nước;
e) Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn theo phân công của Cục;
2. Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:
a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng nông lâm thủy sản; chứng nhận an toàn dịch bệnh lô hàng thủy sản. Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, môi trường nước, đất, không khí; kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm; xét nghiệm bệnh thủy sản; tổ chức chương trình kiểm nghiệm thành thạo, liên phòng, kiểm chứng; lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;
b) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm;
c) Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm. Bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm;
d) Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định và phân công của Cục.
4. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.
5. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.
6. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàng năm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định và phân công, phân cấp của Cục.
7. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

Văn bản liên quan:

  1. Quyết định thành lập Trung tâm KNKC và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản. QĐ 198/QĐ-BNN
  2. Quyết định Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm KNKC và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản: QĐ 446/QĐ-QLCL