Lịch công tác tuần 32( từ ngày 8/8 đến ngày 14/8)

hứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai8/8     -Tham gia đoàn khảo sát JICA   A. Ninh TP.HCM
14:00   – Họp dự án xây dựng Trung tâm Cục trưởng Tư vấn QLDA, VP, KHTC, KNKC (A.Đình Anh) Hội trường Cục
Thứ Ba9/8 08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 P. CL A. Bản, Việt Cường, Bích Phương Tuyên Quang
           
Thứ tư10/8 08:00   -Tham gia đoàn khảo sát JICA   Anh Ninh Hải Phòng
Thứ năm11/8 9:30 11:00 Giao ban dự án lắp đặt trang thiết bị Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
  08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 P. CL A. Bản, Việt Cường, Bích Phương  Tuyên Quang
Thứ sáu12/8 09:00 11:00 – Hướng dẫn về công tác thanh toán các hoạt động tài chính của trung tâm Anh Chung KTT Cục, Giám đốc TT Nhân viên các phòng thuộc Trung tâm Số 10 Nguyễn Công Hoan
  13:30 17:30 – Họp Dự án với JICA Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng, phụ trách Kế toán Trung tâm RETAQ Gia Lâm