Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 11/7-17/7)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        

Thứ Hai

11/7

08:00 17:00 – Làm việc tại Trụ sở Trung tâm Gia Lâm   A. Đình Anh, Thuận, Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
14:00 17:00 – Làm việc với Hội sở hữu trí tuệ TP. HCM   Anh Ninh, A.Yên, P.CL, P.KNKC  
Thứ Ba 12/7 08:00 17:00 – Họp hội đồng khoa học   Anh Ninh Số 2 Ngọc Hà
    – Làm việc tại Trụ sở Trung tâm Gia Lâm   Anh Đình Anh, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ tư 13/7 09:00 11:00 Họp chi bộ tháng 7 Bí thư Các Đảng viên Phòng Bí thư
           

Thứ năm 14/7

09:00 12:00 –  Họp giao ban dự án với các nhà thầu Nhật Bản Giám đốc Anh Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long, Thái Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
    – Khảo sát các cơ sở có nhu cầu ĐK áp dụng HTQLATTP ISO 22000 A. Bản A. Bản, Bích Phương Vĩnh Phúc
Thứ sáu 15/7     – Khảo sát các cơ sở có nhu cầu ĐK áp dụng HTQLATTP ISO 22000 A. Bản A. Bản, Bích Phương Phú Thọ
           
Thứ Bẩy            
           
Chủ Nhật