Thư mời quan tâm

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm) có kế hoạch thực hiện các Gói thầu. Trung tâm thông báo rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định về Luật đấu thầu tham gia chào giá, cụ thể 

1.Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu điển hình phục vụ công tác chứng nhận sản phẩm trồng trọt đạt TCVN về nông nghiệp hữu cơ cho cơ sở sản xuất trên địa bản tỉnh Tuyên Quang.

Tải công văn tại đây: Thư mời quan tâm – Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu

2. Cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô phục vụ công tác chứng nhận sản phẩm trồng trọt đạt TCVN về nông nghiệp hữu cơ cho cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải công văn tại đây: Thư mời quan tâm – Dịch vụ thuê xe