Năng lực trang thiết bị

1. Hệ thống sắc ký lỏng với các loại đầu dò khác nhau LC/TOF-MS, LC/MS/MS, HPLC/FLD, HPLC/DAD
2. Hệ thống sắc ký khí với các loại đầu dò khác nhau GC/MS/MS, GC/NPD (FTD), GC/FPD, GC/ECD
3. Hệ thống thiết bị AAS, ICP-MS
4. Hệ thống sắc ký ion (IC)
5. Hệ thống TL reader
6. Hệ thống ELISA
7. Hệ thống RT-PCR
8. Hệ thống các dụng cụ lấy mẫu (lỏng, rắn, khí)
9. Hệ thống bảo quản, vận chuyển mẫu