Hội thảo lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy chuẩn QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-QLCL ngày 03/3/2017 của Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản về việc giao Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) chủ trì sửa đổi, bổ sung QCVN 02-01:2009/BNNPTNT “Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm”, Trung tâm KNKC dự kiến tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo QCVN vào thời gian: Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Quý đại biểu có thể tải các tài liệu của hội thảo theo file đính kèm sau:

1. Chương trình hội thảo.

2. Dự thảo Quy chuẩn.

3. Thuyết minh Quy chuẩn.

4. Quan điểm, cách tiếp cận nội dung sửa đổi trong quy chuẩn.