DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO
  1. Giới thiệu:

  Thử nghiệm thành thạo là việc thực hiện và đánh giá các phép đo/phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm (PTN) theo những điều kiện xác định trước.

  Đây là một trong những công cụ quan trọng trong đảm bảo chất lượng, giúp các PTN kiểm soát quy trình thử nghiệm cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm. Bên cạnh đó, theo yêu cầu cơ quan công nhận và các cơ quan quản lý nhà nước, PTN phải thường xuyên tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo và điều này được xem như là một trong những yêu cầu để được công nhận PTN phù hợp với các chuẩn mực đã quy định.

  2. Đối tượng khách hàng:

  RETAQ cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo các chỉ tiêu hóa học, sinh học lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các phòng thử nghiệm trên toàn quốc.

  3. Giá dịch vụ:  2,5-5 triệu đồng/ chương trình. Hàng năm, RETAQ sẽ có thông báo gửi tới các quý khách hàng danh mục các chương trình thử nghiệm thành thạo được tổ chức trong năm.

  DỊCH VỤ CUNG CẤP MẪU QC

  1. Giới thiệu:

  Mẫu QC (Quality control materials) hay mẫu chuẩn là mẫu đã biết trước nồng độ, được sử dụng như một công cụ kinh tế trong việc đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, giúp các phòng thử nghiệm kiểm tra tay nghề, đào tạo kiểm nghiệm viên cũng như kiểm soát chất lượng phương pháp phân tích một cách hiệu quả.

  2. Đối tượng khách hàng:

  RETAQ cung cấp các mẫu QC chỉ tiêu hóa học lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các phòng thử nghiệm trên toàn quốc.

  3. Giá dịch vụ: 0,5-2 triệu đồng /mẫu
   Để biết thêm thông tin về dịch vụ vui lòng liên hệ:

   Phòng Nghiệp vụ – Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

   Tel: (024).38318154                        Email: retaq@mard.gov.vn