Lịch công tác từ 20/5 – 26-5

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
20/5
Đoàn Công tác Nhật bản Giám đốc PGĐ. Đình Anh/ Bùi Phương Nhật bản
10:00 Giao ban dự án AgridataGo Trưởng ban DA Ban điều hành dự án
Thứ 3
21/5
Đoàn Công tác Nhật bản Giám đốc PGĐ. Đình Anh/ Bùi Phương Nhật bản
14:00 Làm việc với Vụ TC; Vụ TCCB về PA tự chủ và VTVL PGĐ Yên A.Long HC/ C.Thương/C. Thủy Số 2 Ngọc hà
Thứ 4
22/5
Đoàn Công tác Nhật bản Giám đốc PGĐ. Đình Anh/ Bùi Phương Nhật bản
8:30 Họp thống nhất mô tả VTVL cơ quan hành chính và danh mục VTVL các đơn vị sự nghiệp (trực tiếp và trực tuyến) Cục Trưởng P.GĐ Yên/ Trưởng/ PT các phòng/ Tổ xd đề án VTVL P. Giao ban
Thứ 5
23/5
8:30 17:00 Làm việc với đoàn Quyết toán 2023 Cục Giám đốc Lãnh đạo TT/ Trưởng PT các phòng/KTT P.Giao ban
10:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
Thứ 6
24/5
8:30 17:00 Làm việc với đoàn Quyết toán 2023 Cục Giám đốc Lãnh đạo TT/ Trưởng PT các phòng/KTT P.Giao ban
Thứ 7
25/5
Chủ nhật
26/5