Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký dịch vụ Kiểm nghiệm, Kiểm chứng xin liên hệ theo biểu mẫu dưới đây

  CÁC DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM, KIỂM CHỨNG

  – Kiểm nghiệm hóa học (Danh mục chỉ tiêu, đối tượng kiểm nghiệm)
  – Kiểm nghiệm sinh học (Danh mục chỉ tiêu, đối tượng kiểm nghiệm)
  – Thử nghiệm thành thạo (Danh mục chỉ tiêu, nền mẫu thử nghiệm)

  NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ

  1. Hệ thống sắc ký lỏng với các loại đầu dò khác nhau  LC/TOF-MS, LC/MS/MS, HPLC/FLD, HPLC/DAD
  2. Hệ thống sắc ký khí với các loại đầu dò khác nhau GC/MS/MS, GC/NPD (FTD), GC/FPD, GC/ECD
  3. Hệ thống thiết bị AAS, ICP-MS
  4. Hệ thống sắc ký ion (IC)
  5. Hệ thống TL reader
  6. Hệ thống ELISA
  7. Hệ thống RT-PCR
  8. Hệ thống các dụng cụ lấy mẫu (lỏng, rắn, khí)
  9. Hệ thống bảo quản, vận chuyển mẫu